Moresco Projektledning AB erbjuder operativ ledning och projektstöd inom bygg- och infrastrukturområdet. Vi har stor erfarenhet av att tillsammans med våra kunder driva projekt hela vägen från strategi fram till drift och förvaltning.

I vår roll drivs vi av att utveckla arbetssätt och funktioner inom projekt och organisationer och vi har även kompetens och erfarenhet av att initiera och driva förändringsarbete inom organisationer.

Alla konsulter från Moresco har många års erfarenhet från olika roller inom projektledning. Vi är alla generalister med en personlig spetskompetens inom ett eller flera specialområden. Vi arbetar snabbt, säkert och resultatinriktat.

Moresco arbetar genom projektets olika skeden inom följande områden:

Entreprenadstrategi

Moresco definierar ramar, riktlinjer och lämpliga entreprenadstrategier inför genomförandet av såväl enkla mindre projekt, som multinationella miljardprojekt. Inom begreppet entreprenadstrategi erbjuder Moresco följande:

 • Projektplanering – tidsplanering samt genomlysning och uppföljning av bland annat tids- samt kostnadsaspekter i projekten.
 • Upphandling – framtagande av upphandlingsstrategier, genomförande av hela upphandlingsprocessen, second-opinion granskningar av förfrågningsunderlag samt kontraktshantering under genomförandefasen av projekten.
 • Samverkan/Partnering – upplägg av samverkanskoncept, genomförande av samverkansutbildningar och workshops samt samverkansledning i projektens genomförandefas. Hämta PDF här >>
Projektstyrning

Moresco arbetar med operativt ledningsstöd avseende projektstyrning under genomförandet av både mindre och större projekt. Inom begreppet projektstyrning erbjuder Moresco följande:

 • Projektledning/Byggledning – strategisk och operativ styrning av projekt samt uppföljning och verksamhetsutveckling.
 • Kvalitetssäkring – framtagande och förvaltning av certifierbara kvalitets- och ledningssystem samt revisioner.
 • Riskhantering – systematisk inventering och analys av risker samt uppföljning av hanteringen av risker.
Projektavslut och driftstöd

Driftsättning och överlämnande av en anläggning till förvaltning grundläggs i ett väl genomfört projekt. Med erfarenheter från arbeten både inom projekt och förvaltning kan Moresco i detta skede erbjuda kompetens som skapar en trygghet i övergången mellan anläggningens färdigställande och driftsfas. Vårt fokus ligger inom följande områden:

 • Anläggningsövervakning – framtagande av användargränssnitt och arbetssätt samt operativa dokumentation för anläggningens drift utifrån ett användarperspektiv.
 • Utbildning – planering och genomförande av utbildning och fortbildning av förvaltningsorganisationens operativa personal
 • Samordning av beredskapsfrågor – framtagande och förvaltning av operativa planer för insats samt utbildning av beredskapspersonal. Planering, genomförande och utvärdering av övningar och scenariospel inför samt under driftskede.
 • Driftsättning – samordning, planering och genomförande av provning och verifiering av teknik och organisation i samverkan.
 • Entreprenadbesiktning – genomför besiktningar i rollen som huvudbesiktningsman, men även i rollen som sakkunnig inom betong- och prefabanläggningar för infrastruktur-, industri- och byggprojekt.
 • Projektöverlämnande – samordning av överlämnandet av underhållsdokumentation och förvaltningsdata till beställare/förvaltare.
 • Drift- och förvaltningsstöd – vi för vidare kompetens från projekt in i förvaltningsorganisationen vid erfarenhetsdrift och anläggningsuppföljning. Vi stödjer förvaltningen vid fortbildning och uppdatering av dokumentation